تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

تیر در پرتاب

 " تیر در پرتاب "

در آینه گر بنگریم

 از او سخن ها بشنویم

آواز او از جان ما

             فریاد او گوید به ما

بیدار دل خوابی به چند؟

هشیار جان غفلت چرا؟

آزاده ای  این بند چیست؟

آب روان سدت ز چیست؟

خوابی به جان 

           غفلت به دل

           بندت گمان

            سدت سرا و خان و مان

آئینه بیند آبها ، دریا و موج رودها

آتشفشان جوشان چو دید ، آئینه غران گوید این :

ای آب سدها بشکنید

        این خانه مور افتاده را

              بنیان و بیخش بر کنید

آزاده ای   بندی چرا؟

           در بند هر رنگی چرا؟

           هشیار شو ، بیدار شو

دریا و آن جوشش ببین

              در موج ها نورش ببین

جان و دلت دریا خروش

                  موجی بزن

                        دری بریز

  هشیار شو ، بیدار شو

چون قطره ها سیلی شود

                 سدی نماند برقرار

گر آهها از دل کشیم

               هم گرم و هم غران کشیم

               بران و نافذ بر کشیم

آتش برون از اندرون

         آتشفشان غوغا کند

آهی رسد بر کوره اش

                آهن روان از آن دمش

باید به او گوئیم ز جان

              آئینه ای ، از روح خوان:

در بند گر بینی مرا

           در دل هنوز آزاده ام

سد سکندر گر مرا

                طوفان فردا در سرم

تو گرم و پر نورم ببین

گه سرد و چون کوهم ببین

گاهی روان چون رود من

گاهی دوان چون باد من

           *

چون دست ما دستان شود

  سهراب و هم آرش شود

          آهنگران کاوه شوند

ضحاک ها حیران شوند

 ماران به دوش موری شوند

آن مورها رانی به دوش

             این مورها بر کام گل

           *

بشنو تو این آخر کلام

از آئینه ، از عمق جان

گر رود و هم دریا  نه ای

           موجی ز اوج دل نه ای

قطره بشو یا شبنمی

                  بر مور و خانه ، تو یمی

سدی نه و آهن نی اند

           گلپاره های عالمند

           با شبنمی آشفته اند

           با قطره ای صد پاره اند

تو ، هر که ای در کار شو

        آهنگری ، فریاد شو

        آزاده ای ، در یاد شو

آرش توئی ، اسطوره شو

تیری گذار بر چله ات

              بازو کم است افزون دلت

جانی گذار بر روی زه

                  روحی بدم بر جان زه

گر کاوه یا آرش نه ای

             اما چو او آزاده ای

پس بهر پروازی به اوج

              چرمی بشو جوهر نشان

یا گویمت آخر کلام

                 آن تیر در پرتاب شو

                                             ( 89/2/5 - اوین )

System.String[]System.String[]System.String[]