تولد: 5 مهر1336 ، آبادان  پدر: سهراب رضایی  مادر : منیژه شیرازی
 ازدست دادن پدر: در6سالگی زندگی با مادر و 4خواهر ملیحه ، تهمینه، جمیله و شهره
  تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ماشینهای کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1359
 ازدواج: سال 1360 با شهین روحانیان ، چند سال زندگی در شمال ایران
  فرزندان: دو دخترمارثا، مأمن و یک پسر پیوند
  اولین دستگیری: سال 1384 درشیراز – انتقال به اوین – آزادی با وثیقه
  دستگیری دوفرزند:سال 1385 برای فعالیتهای انسان دوستانه به کودکان بی بضاعت مارثا و مأمن دستگیر و سپس آزاد شدند
  عضویت در یاران ایران: به عنوان یکی از هفت نفر هیئت مدیره ملی جامعه بهائیان ایران در سال 1385
  دستگیری مجدد:  اردیبهشت 1387 که تاکنون در زندان می باشد
  محکومیت: 20 سال بوسیله قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی
  زندان فعلی: سالن12 - بند4 - زندان رجائی شهر   بیشتر

c
b

کوچه باغ تنهایی

آواهای درونی عشق و رنج یک زندانی در قالب کلام 

 دفتر اول:از تبار نارنج       سروده های زندان اوین

    - آواز سارعاشقانه ها

    - تیر در پرتاب

    - بیشتر

 دفتر دوم : غربت   سروده های زندان رجائی شهر                  

   - تاوان - به مناسبت هفتمین سالگرد دستگیری یاران ایران icon13

   -شاخه ی زیتون

   - بیشتر

a

This article reviewed some basic info to keep in view, as well as how you can find options to order medications. Antabuse blocks an enzyme that is involved in metabolizing alcohol intake. Used as part of a treatment plan for problem drinking. Sometimes people are looking for medications to resolve sexual health problem. Below are twelve steps about "is generic viagra safe". Did somebody tell you about "where can i buy viagra online safely"? Numerous drugstores describe it as "is it safe to buy viagra online". After all, there are some of possible explanations and health care providers are ordinarily able to pinpoint your problem through psychological tests. Many patients using this generic generally do not have potentially serious side effects to Viagra. Qualified health care professional will review your information, provided remedies, including Viagra, is seemly for you.

اُپِن دِ دُر

 در فروردین 91 جمع 5 نفره یاران در زندان رجائی شهر

 با ورود دوستان مؤسسه علمی افزایش یافت و این شعر طنز در آن 

 موقع با فارسی آمیخته با انگلیسی  و گاه عربی سروده شده

 است.

امسال چو پارسال نباشد خبر از عیدی و بوسه              این شعر کنم تقدیم هر چند که لوسه

                                                " اُپِن دِ دُر "1

ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی                     جان بی تو به لب آمد وقتست که بازآئی

چون کاشته ای ما را گوئی سَ و گاهی سوف                فورگت2 شده ایم انگار تایم3است که بازآئی

ما پنج شدیم از هفت اینک شش و بش یک نیم          سی سال دفاع کردیم کو گل زن و فورواردی4

از هفت چو گفتم من یادی کنم از نسوان            آن سِِکرِتِری5مهوش خوش سانگ6 فریبائی

یک بار برون بردی تعلیق شده آن تایم7                در بند چو بود از پیش ، الحق که تو محمودی

یار دگری رفتش بهر عمل چشمش                  باز آمده است زندان ، نام است چو خانجانی

آورده یکی کاپشن با عینک بس دودی              نات مِیددر این چاینا9، فکرم رسد از ایتلی10

یار دگری خواند هر صبح ز مولانا                     از یونگ و راجرز گوید اِسپیک11کند گاهی

چون ظرف بشویم من گوید تو نکن سَمبَل        بهروز بوَد نامش این یار خراسانی

هر روز بسازد لیست گه شعر کمی بد نیست      صدقی بوَد و جرمش استاد حسابداری

اِسپانسِر12علمی بود این دلبر سبحانی          گه زور کنیم بر او بلکه بخورد شامی دندان بکشد رانی

از جمله کامرانان ، دین همه استادان فول 13اند زبان دانان          ده بیش خورد کافی14تا یک بخورد چائی

اسراف شده امروز ، محمود بگوید این               هر بار که بیند او یک ذرّه به یک سینه یک تکه ز یک رانی

از درد چه گویم من گاهی پس و گاهی پیش        دیس ایز عفیفز سِکرِت15ما کان و یکونی

از نسل رحیمیان فرزند خلف آمد               در ذهن و زبان گوید اِن وی سی و اِن وی سی16

چون جفت به شش آرد در دَم بزند لافی        گوید که وحیدم من در بازی و طراحی، تحلیل به صرّافی

هر جا که ببیند او یک سیم به یک بامی آویز شده جائی            جامپی17 زند و گیرد این رامین زیبائی

القصه بگفتم من پِرهَپس18 به یاد آری                 از هر چه به سر آید بر یار دبستانی

ای پادشه خوبان داد از غم پُر یاری                  وقتست که بگشائی بندی تو ز زندانی

تو کاشته ای ما را صد وعده دهی ما را            در وقت بزنگاهی نو مِسِیج19  و میس کالی20 الحق که ز خوبانی

امسال نَوَد شد فول21 سال دگری آمد             عیدی چه بگویم من اِسکن چه دهم وایفی22 

اکنون که شده جیبم بس خالی و پُز عالی           ارسال کنم این شعر بخشش ز جناب عالی

مهمان چو زیاد آید شعری ز سعیدت خوان           فورگت23 کند از خوردن هم میوه و هم چائی

یا رب چو ببخشی تو بخشش به حساب آید         من ختم کنم اینک هم یاری و هم عیّاری

آخر چه بگویم باز داد از غم تنهائی                بر ما تو اُپِن یک دُر24 خود اهل بِلَک25 چالی

توضیح پایانی :

ایف یو هَو کوِسشِن26 در مورد این شعر               بشتاب که فول27 شد زندان رجائی                

                                              ای جای تو خالی

                                              ای جای تو خالی

                                                                                                 " 91/1/21 - زندان رجائی شهر "

1.Open the Door                                      

2.forget

3.time

4.forward

5.secretory

6.song

7.time

8.not made

9.China

10.Italy

11.speak

12.sponser

13.full

14. Coffee

15.This is Afif's secret 

16.N.V.C( ارتباط بدون خشونت  - زبان زندگی )

17.jump

18.perhaps

19. no message

20.missed call

21.full

22.wife

23.forget

24.open the door

25.Black 

26.If you have question 

27.full

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید